Castellà
CoNTA Generalitat

AVÍS IMPORTANT

El seu navegador no és compatible amb CoNTA

Si esteu veient aquesta pantalla, és perquè la versió del vostre navegador no suporta el nou portal CoNTA.
Cal que actualitzeu el vostre navegador web.

Per a treballar amb CoNTA es recomana l'ús d'una versió actualitzada dels següents navegadors:
L'ús d'una versió del navegador anterior a la mínima recomanada pot generar incompatibilitats que us impediran treballar amb CoNTA i/o mostraran anomalies visuals per pantalla.

NO es recomana l'ús del navegador Internet Explorer 11.
Si no podeu emprar un navegador diferent a Internet Explorer 11 i veieu aquesta pantalla, haureu de desactivar la "Visualització de compatibilitat" per aquest lloc.
Per saber com desactivar Visualització de Compatibilitat consulteu l'apartat 4 de la Guia ràpida d'accés a CoNTA

Un cop hagueu desactivat la Visualització de compatibilitat, feu clic al següent enllaç per accedir a CoNTA: CoNTA portal